YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomalainen Perinnehoito- ja Luontaislääketiedeyhdistys ry:n säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Perinnehoito- ja Luontaislääketiedeyhdistys ry ja sen kotipaikka on Suomen Sastamala. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä Traditional Finnish Healing and Natural Medicine Association.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen perinnehieronnan kulttuuria, kasvattaa perinnehoidon, kansanparannuksen ja luontaislääketieteen tuntemusta Suomessa sekä kehittää näihin liittyvää toimintaa. Yhdistys pyrkii keräämään tietoa suomalaisesta kansanparannusperinteestä.

§ 3

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys toimii Suomalaisten Perinnehoitajien® ja Suomalainen Perinnehoitaja® -opiskelijoiden yhdyssiteenä; järjestää opetustilaisuuksia ja toimintaa yhteistyössä alansa asiantuntijoiden kanssa; järjestää luento- ja seminaaritilaisuuksia sekä jäsenilleen että yleisölle; ja ottaa tarvittaessa kantaa alalla tapahtuvaan toimintaan tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

§ 4

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään ensisijaisesti Suomalainen Perinnehoitaja® -opiskelijat ja Suomalainen Perinnehoitaja® -koulutuksesta valmistuneet henkilöt. Lisäksi johtokunta voi kutsua yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi myös sellaisen henkilön tai henkilöt, jotka katsotaan ansiokkaasti edistäneen yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusperiä.

Vuosikokouksen päätöksestä yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet toimintaa yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien hyväksi.

Vuosikokouksen päätöksestä yhdistys voi valita yhdistykselle kunniapuheenjohtajan, jonka jäsenyys on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtajan tulee olla merkittävästi ansioitunut työssään ja oman alansa johtava asiantuntija.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, tai jonka toiminta yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan on ilmeinen. Erottamisen syy on mainittava erottamispäätöksessä.

§ 5

Päätökset yhdistyksen asioista, toiminnasta ja toimintatavoista tehdään yhdistyksen kokouksissa sekä johtokunnan kokouksissa.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään sääntömääräisesti kerran vuodessa. Tarvittaessa kutsutaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous. Vuosikokouksen valitsema johtokunta kokoontuu toimintakauden aikana milloin tahansa se katsoo sen tarpeelliseksi.

§ 6

Yhdistyksen puheenjohtaja kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen. Puheenjohtajan ollessa estynyt voi kokouksen kutsua koolle myös yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ollessa kyseessä, voi kokouksen kutsua koolle yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina edellisen ollessa estynyt.

§ 7

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan perille joko kirjallisesti, sähköpostilla tai yhdistyksen julkaisussa sen mukaan kuin johtokunta tarkemmin päättää.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Etäosallistumisesta tulee mainita kokouskutsussa sekä yhdistyksen kokouksen tulee hyväksyä etäosallistumista varten äänestys- ja vaalijärjestys.

§ 8

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

§ 9

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Lippuäänestyksellä tapahtuvaa vaalia varten valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään kokoukselle yhdistyksen toimintakertomus
 6. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle sekä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 
 10. Valitaan puheenjohtaja
 11. Valitaan johtokunnan jäsenet
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
 13. Käsitellään muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

§ 10

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.

Tarvittaessa yhdistys voi periä jäseniltään ylimääräistä maksua kesken toimintakauden, mikäli johtokunta perustellusti ja yleisesti hyväksytysti katsoo sen tärkeäksi yhdistyksen toiminnan kannalta.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja voivat maksaa vapaaehtoisen jäsenmaksun.

Jäsenmaksunsa vuoden ajaksi suorittamatta jättänyt jäsen katsotaan johtokunnan päätöksellä omasta tahdostaan eronneeksi.

§ 11

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

§ 12

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

§ 13

Yhdistyksen kokouksessa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä yhtäläinen äänioikeus ja kullakin yksi ääni.

§ 14

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan aina vuodeksi kerrallaan.

Mikäli yhdistyksen puheenjohtaja eroaa tehtävistään kesken toimintakauden joko omasta pyynnöstään tai johtokunnan pyynnöstä (kun johtokunta katsoo, ettei puheenjohtajan toiminta vastaa yhdistyksen sovittuja toimintaperiaatteita), voi yhdistys valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Tällöin on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle joko yhdistyksen puheenjohtaja ja hänen ollessaan estynyt yhdistyksen varapuheenjohtaja tai sihteeri.

§ 15

Yhdistyksen sääntöihin tehtävät sääntömuutokset päättää ja hyväksyy yhdistyksen kokous.

Sääntömuutokset valmistelee johtokunta kokouksessaan ja esittää ne yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät sääntömuutokset rekisteröidään viipymättä yhdistysrekisteriin.

Mikäli yhdistyksen jäsen tahtoo ehdottaa muutosta sääntöihin, on hänen tehtävä asiasta kirjallinen ehdotus johtokunnalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa johtokunnan kokousta.

§ 16

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

§ 17

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kyse § 16 ja § 19 mainituista asioista.

§ 18

Jäsenen tahtoessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehkööt siitä kirjallisen tai muunlaisen esityksen johtokunnalle hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii asiaan perehtyä ja antaa siitä lausuntonsa kokousta varten.

§ 19

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävän toiminnan hyväksi purkaantumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.

§ 20

Yhdistyksen vuosikokous valitsee jäsenet yhdistyksen johtokuntaan aina vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnan muodostavat yhdistyksen vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 3-10 johtokuntaan valittua jäsentä. Johtokunta toimii yhdistyksen hallituksena.

§ 21

Johtokunta valitsee vuodeksi keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joita voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta asettaa alaisuuteensa työvaliokunnan, jonka tehtävät määrää johtokunta.

§ 22

Johtokunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajan ollessa estynyt. Johtokunta voi kokoontua milloin tahansa se katsoo asian tarpeelliseksi.

Johtokunta on koolle kutsutussa kokouksessaan päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) sekä kaksi johtokunnan jäsentä saapuvilla.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§ 23

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

§ 24

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsentensä toimintaa ja näiden keskinäistä yhteistyötä. Tämän vuoksi yhteisiä toimintaperiaatteita ja yhdistyksen tarkoitusperää vaaliakseen on yhdistys laatinut jäsenistölleen säännöt, joita jokainen jäsen on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan: (1) yhdistyksen säännöt, (2) sisäiset eettiset säännöt, (3) eettiset säännöt ja (4) markkinoinnin säännöt.

§ 25

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää myyjäisiä.

HOITOTYÖN EETTISET SÄÄNNÖT

 • Yhdistyksen jäsen/hoitaja sitoutuu noudattamaan hoitoon liittyviä sääntöjä.
 • Yhdistyksen jäsenyys on edellytys päästä yhdistyksen ylläpitämään hoitajarekisteriin.
 • Johtokunta puuttuu jäsenien väärään ammatilliseen toimintaan.
 • Hoitajalta edellytetään asiallista, ammattimaista ja eettisesti korrektia käytöstä.
 • Hoitajalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikkeen hoitoon ja asiakkaan henkilökohtaisiin asioihin liittyvästä tiedosta.
 • Hoitaja ei puutu asiakkaan kulttuurillisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin mielipiteisiin.
 • Hoitaja kunnioittaa asiakkaan vapaata tahtoa ja itsemääräämisoikeutta.
 • Hoitaja ei puutu lääkärin antamaan hoitoon tai lääkitykseen ja ohjaa tarvittaessa lääketieteellisiin tutkimuksiin.
 • Hoitaja pyrkii tekemään yhteistyötä muun hoitohenkilöstön kanssa.
 • Hoitaja pyrkii kehittämään ja ylläpitämään ammattitaitoansa.